Ksiądz Dziekan Kazimierz Sasadeusz

 

Z inicjatywą utworzenia w Świnoujściu szkoły średniej o charakterze katolickim wystąpił Ksiądz Dziekan Kazimierz Sasadeusz proboszcz parafii pod wezwaniem "Chrystusa Króla" w Świnoujściu i skupił wokół siebie grono ludzi chętnych do realizacji swego zamysłu.

 

 

 

W dniu 27 czerwca 1992 roku

ks. Tadeusz Albański, proboszcz parafii pw. "Gwiazdy morza",
p. Daniela Barcikowska, prezes Izby Rzemieślniczej,
p. Kazimierz Chlebowski, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr1,
p. Julian Dubiel, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr 1,
ks. Roman Garbicz, proboszcz parafii pw. "Bł. Michała Kozala",
p. Urszula Kardasz, nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego nr 1,
p. Stanisław Makowiec, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
p. Elżbieta Pietrzyk, lekarz, radna miejska,
p. Józef Szczodry, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej,
ks. Kazimierz Sasadeusz, proboszcz parafii pw. "Chrystusa Króla",
p. Krystyna Zygadlewicz,
p. Aleksandra Żychska, nauczycielka, członek Zarządu Miasta, radna,
poinformowali Zarząd Miasta Świnoujścia o tym, że podejmują działania prawno - organizacyjne, zmierzające do otwarcia w dniu 1 września 1993 roku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.
Jednocześnie Grupa Inicjatywna wystąpiła do Zarządu Miasta o przydział budynku. Wskazywała poradziecki klub oficerski.

26 sierpnia 1992 r.
W tym dniu Ks. Dziekan i mgr Kazimierz Chlebowski wystąpili do Kurii Metropolitarnej w Katolickie Liceum Ogólnokształcące Szczecinie z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie działań w celu otwarcia 1 wrzesnia 1993 r. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu. W odpowiedzi Kuria pismem z dnia 8 wrzesnia 1992 r. skierowanym do Prezydenta Miasta poparła inicjatywę powołania w Świnoujściu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

1 października 1992r.
Metropolita Szczecińsko - Kamieński,Ksiądz Arcybiskup Marian Przykucki zatwierdził statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i nadał mu imię Błogosławionej Jadwigii Królowej

27 października 1992 r.
Odbyło się w Domu Parafialnym Kościoła pw. "Chrystusa Króla", spotkanie grupy ludzi, która podjęła decyzję o utworzeniu Fundacji Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i o wystąpienie o jej zatwierdzenie. Akces do Fundacji zgłosili:

ks. Tadeusz Albański,
p. Daniela Barcikowska,
p. Zbigniew Caban,
p. Marian Dolata - prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra",
p. Anna Miłosz - prawnik,
p. Leszek Miłosz - Prezydent Świnoujścia,
p. Jerzy Piwoński,
p. Małgorzata Tymińska,
ks. Kazimierz Sasadeusz,
p. Aleksandra Żychska.

25 lutego 1993 r.
Zarząd Miasta Świnoujścia przyznał na potrzeby przyszłego Liceum budynek Klubu Oficerskiego byłej Armii Sowieckiej przy ulicy Wyspiańskiego 12, o czym pisemnie powiadomiono Księdza Dziekana. Zaś 12 marca 1993 r. nastąpiło uroczyste i protokolarne przekazanie kluczy do przyznanego budynku przez p. Piotra Karlińskiego - kierownika Urzędu Rejonowego w Świnoujściu i członka Zarządu Miasta - p. Stanisława Możejkę, na ręce Ks. Dziekana Kazimierza Sasadeusza i mgr Kazimierza Chlebowskiego.

6 marca 1993 r.
Dyrektor Kazimierz Chlebowski.

 

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup wyraził zgodę na objęcie funkcji dyrektora Liceum Ogolnokształcącego w Świnoujściu przez pana Kazimierza Chlebowskiego.

 

 

 

14 marca 1993 r.
Ustanowiono Fundację Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu, swego rodzaju organizację gospodarczą, mającą wspierać działalność przyszłego liceum.

18 marca 1993 r.
Funkcję prezesa Jednoosobowego Zarządu powierzono panu Marianowi Dolacie - prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra".

3 maja 1993 r.
Ksiądz Dziekan Kazimierz Sasadeusz powołał do istnienia Katolickie Liceum ogólnokształcące imienia Błogosławionej Jadwigi Królowej.
Ksiądz Dziekan Kazimierz Sasadeusz uroczystym pismem powołał mgr Kazimierza Chlebowskiego na stanowisko dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu.

18 maja 1993 r.

Kuratorium Oświaty w Szczecinie wydało zaświadczenie o wpisaniu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu z dniem 1 września 1993 r. do ewidencji Placówek Oświatowych województwa szczecińskiego.Powołanie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego do istnienia stało się faktem.

Kwiecień 1993 r.

Rozpoczęto prace w celu przystosowania i przygotowania budynku do nauki. Zasięg i różnorodność potrzeb stanowiły wielki problem, były ogromne. Właściwie trzeba było zrobić wszystko: od remontu dachu, naprawy instalacji elektrycznej, remontu posadzek i podłóg, naprawy tynków, stolarki drzwiowej i okiennej, poprzez wymianę kotłów centralnego ogrzewania, malowanie pomieszczeń, sal i korytarzy, aż po zdobycie mebli, sprzętów i podstawowego choćby wyposażenia, koniecznego do funkcjonowania szkoły.Budynek, w którym rozpoczęło pracę dydaktyczno - wychowawczą Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Jadwigi Królowej ma swoją bogatą historię:

Dom sierot

Wzniesiony został dzięki fundacji pani Emilii Heyse de domo Nitsche, mieszkanki  Świnoujścia, urodzonej w Karsiborzu, zmarłej w 1899 r. i przeznaczony na dom sierot. W tym charakterze funkcjonował od roku 1906 aż do zakończenia wojny w 1945 r. Po przejściu miasta Świnoujścia do Polski, w budynku tym, częściowo przebudowanym, umieszczono Klub Oficerski Garnizonu Marynarki Wojennej w Świnoujściu. W 1962 r. , w związku z częściową dyslokacją jednostek Armii Sowieckiej w bazie świnoujskiej, budynek przejęli Rosjanie, kontynuując jego przeznaczenie jako Klub Oficerski do roku 1991, do momentu opuszczenia przez nich miasta.

Dyrektor Elżbieta Wyszyńska

 

Od 2001 roku funkcję Dyrektora pełni pani mgr Elżbieta Wyszyńska, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej wieloletnia Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świnoujściu i nauczycielka języka polskiego w naszym Liceum. W swojej działalności  szczególny nacisk kładzie na wychowanie patriotyczne młodzieży. 

 

 

 

 


Kronika szkołyHistorię budynku oraz powstania szkoły opracowaliśmy na podstawie "Kroniki szkoły", opracowanej i prowadzonej przez p. Juliana Dubiela, nauczyciela historii w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.